Protokoll


Protokoll till ordinarie styrelsemöte, Brf Johannes Mindre


Tidpunkt: Onsdag 15/6 2011 kl. 19.00.

Plats: Grethe Grimstad, Johannesgatan 7.

Närvarande: Maria Luthelius, Gunnar von Roth, Elin Hirschfeldt, Grete Grimstad, Margareta Eriksson och Jakob Lindberg.

Dagordning


1. Mötets öppnande.

2. Godkännande av dagordning.

3. Protokoll från föregående möte.

4. Löpande förvaltning (redovisas av respektive ledamot).

Ordförande (Maria Luthelius)

·         Föreningsnytt.
-

·         Renovering av gården: ny trall, stockar och plantering.
Gården blir bra. Trall ska läggas ovanför barnkanan,  kolla med snickare om att utföra detta arbete.
Förslag att sätta resterande bräder som kantlister uppe vid sandlådan, kolla med snickaren.
I den nya rabatten finns i dag två skott, Grethe beställer nya växter till nya rabatten.

·         Flytta lilla bassängen från gräset.
Bassängen ska flyttas och ställas på sand eller på trall. Vi ska även se till att så mer gräs om det finns ngt över.

·         Underhållsplan.
Arbetet börjar i augusti

·         Matoset i 5:an.
Föreningen har ett problem med matos i vissa lägenheter. Maria kontaktar Anna von Yxkull i frågan.

 

Sekreterare (Margareta Eriksson)

·         Sätta upp anslag med nya styrelsen i trappuppgångarna.
Anslag om nya styrelsen finns i trappupppgångarna.

 

Kassör (Jakob Lindberg)

·         Attest av räkningar.
-

·         Information från Rådrum.
-

·         Flytta tvättstugan och sälja lokalen som lägenhet. 
Det är inte lönsamt för föreningen att göra om lokalen och tvättstugan till en lägenhet. Styrelsen fortsätter att se över frågan om hur föreningen bäst kan utnyttja lokalen och tvättstugan för bästa möjliga ekonomi.

 

Fastighetsförvaltning (Gunnar von Roth)

·         Löpande förvaltning och fastighetsskötsel.

·         Se över sopsnurran.
Fortfarande samma problem med hanteringen av sopor, för skrymmande saker slängs. Vi i föreningen måste sköta problemet med snurran själva, det blir för dyrt för föreningen att laga detta. Gå in i soprummet och dra runt snurran om ni märker att det verkar som om det är stopp i nedkastet.

·         Stänga grovsoprummet? (Ska vi verkligen slänga matförpackningar där?)
Det står nu en TV i grovsoprummet!  Det är inte meningen att sådan utrustning ska ställas i grovsoprummet.
Lägg inte heller ex.vis i mjölkförpackningar och äggkartonger i grovsoprummet.

·         Kitta om vissa fönster. Eventuellt låta snickare titta på Molunds fönster.

·         Gårdens plank mot kyrkan.

 

Trivselansvarig (Grethe Grimstad)

·         Staketet mot brandförsvarets gård.
Staketet mot brandförsvarets gård är lagat. Det är inget akut behov av att byta staketet. Offert finns för smidesstaket, med ett bra pris. Styrelsen beslutar att vi avvaktar till dess att vi vet vad som kommer att ske med brandförsvarets lokaler.  

·         Kruka med blommor/växt vid 3:an.
Förslag – Sibirisk Ärtbuske som ställs i ekfat.

 

Suppleant (Elin Hirschfeldt)

·         Fläkten som låter.
-

·         Koddosa 5:ans ingång från portalen.
Två av de boende har hört av sig om att intresse finns av koddosa. Styrelsen avvaktar om fler är intresserade.

 

5. Genomgång av post.

 

6. Övriga frågor.

Fråga ställdes om det finns någon typ av försäkring som styrelsen kan teckna i de fall som vi inom föreningen beslutar att utföra arbete som innebär att fara för annan kan uppstå. Styrelsen ska se över frågan.

 

7. Nästa styrelsemöte.

2011-08-18 kl.19.00 Johannesgatan 3 hos Margareta

 

8. Mötets avslutande.


Protokoll till ordinarie styrelsemöte, Brf Johannes Mindre

Tidpunkt: Tisdag 2011-05-17 kl. 20.30.

Plats: Maria Luthelius, Johannesgatan 3.

Närvarande: Maria Luthelius, Gunnar von Roth, Elin Hirschfeldt, Grethe Grimstad, Margareta Eriksson och Jakob Lindberg,

Dagordning


1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen godkändes.

3. Protokoll från föregående möte gicks igenom.

4. Löpande förvaltning (redovisas av respektive ledamot).

Ordförande (Maria Luthelius)

- Fördelning av arbetsuppgifter mellan styrelseledamöterna
Maria Luthelius, ordförande
Jakob Lindberg, kassör
Gunnar von Roth, förvaltare
Grethe Grimstad, trivselansvarig
Elin Hirschfeldt, suppleant
Margareta Eriksson, sekreterare

- Summering årsmötet
Bra uppslutning på årsmötet, konstruktiva diskussioner
.

- Föreningsnytt
Inget nytt

- Förvaltning. Ny leverantör
DIMAs är ny leverantör för städningen fr.o.m. v19.
DIMAs startar teknisk förvaltning fr.o.m. v21
ISS krediteras för städning för perioden dec. 2010 t.o.m. april 2011.
ISS krediteras för teknisk förvaltning avseende samma period som ovan.


- Förvaltning
Maria Luthelius tar tillsammans med Kjell Ivarsson fram ett förslag till underhållsplan.

- Renovering av gården
Arbete pågår, styrelsen återkommer med slutdatum för arbetet.

- Flytta tvättstugan och sälja lokalen som lägenhet
Alternativ som diskuterades:

1.      Omvandling av tvättstuga, gästtoalett samt hyreslokal till lägenhet för försäljning.

2.      Omvandling av tvättstuga, gästtoalett till lägenhet för försäljning. Hyreslokalen behålls.

Möjligheten att flytta tvättstugan till cykelrummet kommer att undersökas. Vi behöver utreda vad som ingår i den överenskommelse som föreningen har med brandförsvaret avseende cykelrummet. En annan fråga blir då var ett låst förvaringsutrymme för cyklar kan placeras.

Önskemål finns även från föreningsmedlem att få köpa hyresgästlokalen.

Styrelsen beslutade att vi startar med att ta reda på innehåll i den överenskommelse som finns mellan föreningen och brandförsvaret avseende cykelrummet före det att vi går vidare med att ta fram ett förslag med bästa möjliga lösning för föreningen.


Sekreterare (Margareta Eriksson)

- Anmäler ny styrelse och betala in till Patent- och registreringsverket

Kassör (Jakob Lindberg)

- Attest av räkningar.

- Information från Rådrum.

 

Fastighetsförvaltning (Gunnar von Roth)

- Löpande förvaltning och fastighetsskötsel.
Gunnar har gjort en översyn av samtliga fönster och kunde konstatera att värst utsatta är fönstren högst upp i husen bedömningen är att ett arbete avseende fönster bör göras inom en femårsperiod.

- Se över sopsnurran

Finns andra alternativ än sopsnurra t.ex kan kärl användas och sophanteringen sker då mer manuellt. Styrelsen återkommer i frågan
Diskussion om grovsoprummet, kan föreningen spara in kostnaden för denna tjänst? Jakob tar fram statistik över grovsopkostnaden över fem år och tar också frågan om hur sopkontraktets innehåll. Styrelsen återkommer i frågan.

- Kitta om vissa fönster

Kittning har utförts vid behov.

- Gårdens plank mot kyrkan
Återkommer i frågan.

 

   Trivselansvarig (Grethe Grimstad)

- Staketet mot brandförsvarets gård.
Diskussion pågår med brandförsvaret om deras bidrag vid ev. byte av staket. Om staketet inte byts bör brandförsvaret renovera bef. staket beroende på de skador som gjorts på staketet under snöröjningen under vintern.

- Kruka med blommor/växt vid 3:an

Grete kommer att lämna förslag på växt som ska placeras nere vid treans del av gården som utbyte av dött träd. Föreningsmedlem som bor på nedre botten vid trean kommer naturligtvis att få säga sitt om val av växt.Suppleant (Elin Hirschfeldt)

- Fläkten som låter
Helena Johansson kommer att fortsätta driva frågan om fläkten som låter uppe vid 7:an

- Koddosa 5:ans ingång från portalen.
Elin har fått in en offert på 6184 kr inkl moms för en koddosa. Elin kollar om fler i 5:an har ett behov av en koddosa.


5. Posten gicks igenom.

6. Övriga frågor.

7. Nästa styrelsemöte 2011-06-15, 19.00 hos Grete Grimstad, kl. 19.00.

8. Mötet avslutades.